ZWIĄZEK ZAWODOWY SODA POLSKA Rss

Zobacz koniecznie

Grafik pracy 2022 rokGrafik pracy 2022 rok [modula id="4709"] [modula id="4711"] [wpdm_package id='4713']

Czytaj dalej

Grafik pracy 2021Grafik pracy 2021 [modula id="4607"] Poniżej do pobrania plik w postaci pdf. [wpdm_package id='4618']

Czytaj dalej

KoronawirusKoronawirus Koronawirus informacje

Czytaj dalej

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Kategoria: Informacje

W dniu 15.01.2013 roku został podpisany, długo oczekiwany przez załogę, nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Soda Polska CIECH SA. pomiędzy Zarządem Spółki Soda Polska CIECH SA. a wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w naszej Spółce.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Soda Polska CIECH SA. określa warunki jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, stosunki Pracodawca – Pracownicy oraz wzajemne zobowiązania stron układu zbiorowego.

Układ ten został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 28.01.2013 r.

Niniejszy układ zostaje zawarty na czas nieokreślony.

W rozdziale IV – warunki wynagradzania za pracę w Art.23 jest zapis, że pracownikom zatrudnionym w systemie pracy w ruchu ciągłym zmianowym przysługuje dodatek miesięczny za pracę w systemie zmianowym w takiej samej wysokości jak w poprzednim układzie.

Art.27§1 określa wysokość procentową podstawy wymiaru odprawy pieniężnej dla pracowników posiadających uprawnienia do emerytury lub renty.

W kolejnych rozdziałach tego układu zapisane są przepisy dotyczące urlopów, warunków pracy, szkoleń i działalności socjalnej.

W rozdziale X omówione są przepisy końcowe.

W §1 – postanowiono że,  w związku z zaprzestaniem wypłaty nagród jubileuszowych za staż pracy pracownicy którzy byliby uprawnieni do gratyfikacji na podstawie poprzednio obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w okresie pomiędzy 2013 a 2017 otrzymają jednorazową rekompensatę w odpowiedniej, określonej procentowo skali – Art.61 Układu Zbiorowego.

W związku z powyższym w dniu 30.01.2013 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Spółki Soda Polska CIECH SA. a organizacjami związkowymi co do terminu wypłat wszystkich zaległych nagród jubileuszowych od roku 2013 do 2017. Ostateczny termin wypłat tych jubileuszy to 31.03.2013.

Art. 57 Układu określa, że branżowym świętem załogi jest Dzień Chemika i będzie obchodzony corocznie w pierwszym tygodniu czerwca. Pracownicy Spółki z okazji Dnia Chemika otrzymują gratyfikację pieniężną, której wysokość ustala Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

W załączniku nr 1 do ZUZP zawarty jest Taryfikator Stanowisk Pracy w Soda Polska CIECH SA. wraz ze stawkami wynagrodzenia zasadniczego.

Załącznik nr 3 do ZUZP definiuje regulamin nagród i wyróżnień. Pracownikom którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy oraz podnoszenie jej wydajności i jakości, przyczyniają się do wykonywania zadań Spółki mogą być przyznawane:

  1. Wyróżnienia – dyplomy, listy gratulacyjne wraz z nagrodą pieniężną
  2. Szczególne wyróżnienia – odznaki ,,Zasłużony Pracownik Soda Polska CIECH’’ wraz z nagrodą pieniężną

Premiowanie pracowników i sposoby jego obliczania zostaną zawarte w oddzielnym porozumieniu pomiędzy Zarządem Spółki a Organizacjami Związkowymi najpóźniej do końca czerwca 2013 r. Oznacza to, że do tego czasu pracownicy Spółki będą otrzymywać premię obliczaną na dotychczasowych zasadach.

Prosimy członków naszego związku, Związku Zawodowego Soda Polska i wszystkich pracowników do zapoznania się z całym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Jego egzemplarze znajdują się u kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych jak również w siedzibach organizacji związkowych.

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do mnie telefonicznie, drogą elektroniczną – poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub osobiście.

Przewodniczący Związku Zawodowego Soda Polska – Zenon Muszalski

Komentowanie wyłączone.

loading